RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Uprzejmie informujemy, że Gabinet Psychoterapii mgr Monika Skoczylas-Merczyńska mieszczący się w 05-082 Stare Babice ul. Górczewska 232c lok 21 (zwany dalej Gabinet Psychoterapii) przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gabinet Psychoterapii mgr Monika Skoczylas-Merczyńska . Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Osiedlowa 60 05-082 Stare Babice.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych -Monikę Skoczylas-Merczyńską – z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Osiedlowa 60 05-082 Stare Babice.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4.  Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej. A także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.

6. Dane przechowywane są w Gabinecie pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.

7. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.

8. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:

a) sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane. Monika Skoczylas-Merczyńska zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności zleceniodawcy.

b) sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeutki. Ponadto informacje dotyczące pacjenta podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przez Gabinet Psychologiczny przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinetu Psychologicznego i jego pacjentów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, ale również za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul.Osiedlowa 60 05-082 Stare Babice

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem. A także przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

12. Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie. Z kolei dane przetwarzane komputerowo są chronione w zahasłowanym folderze.

Regulamin gabinetu psychoterapii mgr monika merczyńska

1. Sesje / konsultacyjne / psychologiczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.

2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.

3. W przypadku sesji/ konsultacji niepełnoletniego dziecka, rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania zgody na sesję/konsultację.

4. Psycholog może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić  prawidłowej relacji między osobą a klientem.

5. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników sesji, terapii, konsultacji.

6. Psycholog zapewnia również dziecku prawo do poufności. Nie ma obowiązku informowania opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko, chyba, że informacja, którą uzyskał zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka.

7. Psycholog ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach sesji oraz o przebiegu i postępach terapii.

8. Klient/rodzic/opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które niezbędne są do udzielenia adekwatnej pomocy.

9. Psycholog może zlecić  dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu weryfikacji stanu klienta do uzyskania jak najlepszych efektów terapii.

10. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania, odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście, telefonicznie 513-331-900 lub mailowo m.merczynska@gmail.com

11. Przed pierwszą wizytą klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności Pracowni – dostępne na stronie www.psychologmerczynska.pl oraz w gabinecie.

12. Klient ma obowiązek poinformowania o odwołaniu wizyty jak najszybciej jest to możliwe, najlepiej najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty i niestawienie się na niej skutkuje koniecznością opłaty 100% ustalonej ceny. Również psycholog zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu.

13. Jeżeli nastąpi spóźnienie z winy psychologa, spotkanie jest przedłużenie o czas spóźnienia w tym samym dniu konsultacji lub przy następnej wizycie; jeśli nie ma takiej możliwości cena usługi jest proporcjonalnie zmniejszona do czasu spóźnienia. Jeśli spóźnienie  nastąpi z winy klienta, klient zobowiązany jest zapłacić za wizytę całą kwotę.